REGULAMIN OBIEKTU SPORTOWEGO W RUDNIE (GMINA NOWA SÓL)
2011-06-23 22:15:00
 1. Niniejszy regulamin został opracowany w oparciu o przepisy Ustawy z dn.20 marca 2009 o bezpieczeństwie imprez masowych(Dz. U. nr 62 poz. 604).
 2. Regulamin obowiązuje na terenie obiektu sportowego LZS "Czarni" przy ul. Nowosolskiej w Rudnie.
 3. Osoby przebywające na terenie Stadionu podlegają przepisom prawa, Lubuskiego Związku Piłki Nożnej, oraz przepisom niniejszego Regulaminu.
 4. Wejście na Stadion oznacza akceptację postanowień Regulaminu i przepisów na podstawie których Regulamin został wydany.
 5. Regulamin Stadionu (imprezy masowej) udostępniony jest dla widzów:
  • na tablicy
  • na oficjalnej stronie internetowej klubu www.czarnirudno.pl
 6. Niniejszy Regulamin stanowi jednocześnie regulamin imprez masowych odbywających się na terenie obiektu w Rudnie.
REGULAMIN PORZĄDKOWY
Regulamin określa zasady korzystania z terenu i urządzeń obiektu sportowego oraz zachowania się osób obecnych na meczach piłkarskich oraz innych imprezach odbywających się na obiekcie sportowym.
Podstawą prawną regulaminu stanowią przepisy ustawy z dnia 20 marca 2009 oraz innych aktów prawnych wydanych na jej podstawie.
ZAKRES OBOWIĄZYWANIA
§1
 1. Niniejszy regulamin obowiązuje na obszarze obiektu sportowego w czasie imprez organizowanych przez stowarzyszenia sportowe i innych organizatorów.
 2. Obiekt sportowy stanowi własność komunalną Gminy Nowa Sól. Administratorem obiektu jest LZS "Czarni" Rudno.
PRZEZNACZENIE
§2
 1. Obiekt sportowy jest obiektem użyteczności publicznej i służy do odbywania imprez sportowych, a przede wszystkim do rozgrywania meczów piłkarskich.
 2. Obiekt sportowy może być wykorzystywany również do odbywania doraźnych imprez o innym charakterze.
 3. Na obiekcie sportowym może być prowadzona działalność gospodarcza wyłącznie na podstawie indywidualnych umów z jego administratorem lub organizatorem na okres jej trwania.
§3
 1. Porządek oraz bezpieczeństwo widzów w czasie imprez zapewnia służba porządkowa powołana przez organizatorów zawodów.
 2. Przebywanie na Obiekcie sportowym w czasie wolnym od imprez jest surowo wzbronione.
KONTROLA
§4
 1. Służba porządkowa jest uprawniona do sprawdzania osób - również przy użyciu środków technicznych - celem sprawdzenia ,czy nie stanowią one zagrożenia bezpieczeństwa z powodu spożycia alkoholu lub narkotyków albo wskutek wnoszenia broni lub przedmiotów niebezpiecznych.
 2. Osoby stwarzające ryzyko niebezpieczeństwa nie będą wpuszczane na Obiekt sportowy.
 3. Osoby stwarzające bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, chronionego mienia Obiektu sportowego, zakłócające imprezę oraz nietrzeźwe ,będące pod wpływem środków odurzających lub substancji psychotropowych , będą usuwane z Obiektu sportowego przez służby porządkowe i przekazywane policji.
 4. Dzieci do lat 7 mogą przebywać na terenie Obiektu sportowego tylko w towarzystwie pełnoletniego opiekuna.
ZACHOWANIE NA OBIEKCIE
§5
 1. Osoby wchodzące na Obiekt obowiązane są przestrzegać przepisy porządkowe Regulaminu oraz stosować się do zaleceń służby porządkowej.
 2. Każdy, kto przebywa na Obiekcie sportowym powinien zachować się tak ,aby nie szkodził ani nie zagrażał innym.
 3. Widzowie powinni stosować się do zarządzeń policji, straży pożarnej , służby porządkowej oraz działaczy klubu.
 4. Wszystkie wejścia i wyjścia oraz drogi ewakuacyjne muszą być utrzymane w stanie wolnym.
ZAKAZY
§6
  Zabrania się wnoszenia na teren Obiektu sportowego przedmiotów:
 1. broni wszelkiego rodzaju;
 2. przedmiotów, które mogą być użyte jako broń lub pociski(np. kije, kamienie, proce);
 3. pojemników do rozpylania gazu, substancji żrących lub farbujących;
 4. butelek, kubków, dzbanów lub puszek, wykonanych z kruchego, pękającego lub szczególnie twardego materiału;
 5. ogni sztucznych, rac, petard, świec dymnych i innych przedmiotów pirotechnicznych;
 6. napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych;
 7. kominiarek mogących służyć do maskowania się celem uniemożliwienia identyfikacji policji i służby porządkowe;
 8. W przypadku stwierdzenia posiadania przez osobę przebywającą na Obiekcie sportowym przedmiotów, o których mowa w §6, osoba ta zostanie usunięta z Obiektu sportowego bez możliwości uzyskania zwrotu pieniędzy za ewentualnie zakupioną kartę wstępu.
 9. Ponadto zakazuje się:
 10. wchodzenia lub przechodzenia przez budowle i urządzenia nie przeznaczone dla powszechnego użytku szczególnie fasady, mury, ogrodzenia boiska, zamknięcia;
 11. wchodzenia na obszary, które nie są dopuszczone dla widzów (np. boisko pomieszczenia wewnętrzne, pomieszczenia służbowe)
 12. rzucania wszelkimi przedmiotami;
 13. używania wulgarnego i obraźliwego słownictwa, obrażania jakichkolwiek osób;
 14. rozniecania ognia, zapalania fajerwerków lub kul świecących, sprzedawania towarów bez zezwolenia, rozdawania druków i przeprowadzenia zbiórek;
 15. pisania na budowlach, urządzeniach, ich malowania i oklejania, niszczenia ławek, siedzisk itp.
 16. załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami i zaśmiecania Obiektu sportowego w inny sposób, szczególnie przez wyrzucanie przedmiotów.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ
§7
 1. Osoby naruszające zasady bezpieczeństwa i porządku na Obiekcie sportowym w Rudnie podlegają odpowiedzialności karnej na podstawie przepisów art. 21 ust. 2-4 ustawy z dnia 22 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych.
 2. Wypadki i szkody zaistniałe w związku z imprezą ,podczas i w miejscu jej trwania należy niezwłocznie zgłaszać organizatorowi imprezy.
UWAGI KOŃCOWE
§8
 1. Zmian w regulaminie dokonuje administrator Obiektu sportowego.
 2. Zarząd LZS "Czarni" Rudno zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania za wyrządzone na Stadionie szkody, w tym także naruszenia dobrego wizerunku klubu.
§9
Niniejszy regulamin obowiązuje z dniem ogłoszenia przez Zarząd LZS "Czarni" Rudno. UWAGA: PODAJE SIĘ DO POWSZECHNEJ WIADOMOŚCI, ŻE OBIEKT JEST MONITOROWANY.

RUDNO, dnia 23 czerwca 2011 roku.

Za Zarząd:
WIESŁAW GIERDAL
Prezes Zarządu LZS "Czarni"
Dodał: Administrator